top of page

Политика за поверителност

1. Въведение

Уважаеми потребители, защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за Лабиринт 2020.

Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато закупувате и/или ползвате услугите, които предлагаме, или само посещавате нашия уебсайт.

Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме и обработваме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, ние се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработването на данните със съответните цели, точност и актуалност на обработваните данни.

2. Кои сме ние?

Ние сме „Лабиринт 2020“ ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 206338701. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Можете да се свържете с нас на телефон +359896866905 ,както и да ни пишете на имейл адрес beerlabyrinth@gmail.com.

 

3. Какви данни събираме и обработваме и защо са ни необходими?

 • „Лабиринт 2020“ ЕООД събира лични данни, които Вие ни предоставяте при доброволна регистрация като потребител на уебсайта ни и други уебсайт базирани приложения, а именно: име, фамилия, телефон и имейл адрес.

 • „Лабиринт 2020“ ЕООД, също така, събира информация за вида и съдържанието на договорното правоотношение по продажба на стока или услуга, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение а именно: лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер, имейл, електронна поща и информация за извършените от потребителя заявки, подадени оплаквания, молби за съдействие, друга обратна информация, която получаваме от Вас, както и данни, предоставяни през нашата интернет страница.

 

Лабиринт 2020 не обработва специални категории лични дании, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалната ориентация на физическото лице.

„Лабиринт 2020“ ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

4. Цели и основания на обработването:

Лабиринт 2020 ЕООД използваме Вашите лични данни за:

 • Отговор на изпратено от Вас запитване;

 • Уведомяване на нови промоции и съществуващи вече услуги;

 • За да Ви изпращаме актуални ценови предложения;

 • За предоставяне на важна, актуална и полезна информация относно нашите услуги;

 • За изпращане на покани за предстоящи събития, които организираме;

 • За управление на Вашите заявки;

Лабиринт 2020 ЕООД обработва личните Ви данни с цел създаване и управление на профил в нашата платформа, установяване на самоличността на клиента и осъществяване на контакт с него във връзка със заявените от него услуги или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор.

Освен това, лични данни се събират с цел обработване на заявки за събитие или услуги, разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на заявки или всякакви други проблеми, свързани с услугите, както и осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване.

Наред с горното, Лабиринт 2020 ЕООД, събира от потребителите на уебсайта си специфични данни, свързани с направените от тях регистрации или заявки за стоки/услуги, за да анализира поведението им, както и за да им предостави по-релевантно съдържание и реклами.

При дадено устно съгласие на потребителите, служител на Лабиринт 2020 може да ги фотографира, видеозаснема или записва на аудио запис. Записите са собственост на организаторите и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели.

При необходимост, Лабиринт 2020 ЕООД обработва Вашите лични данни с цел изпълнение на нормативно уредени наши задължения, включително, но не само изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, както и предоставяне на информация на оправомощен за това със закон държавен орган.

 

5. Как използваме Вашите лични данни?

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в настоящата политика за поверителност. Личните Ви данни се използват изключително за целите на предоставяне на закупената услуга.

Когато личните ви данни се съдържат в счетоводните документи, които издаваме съгласно изискванията на закона, ние обработваме тези лични данни за целите на счетоводната отчетност и/или данъчно законодателство. Когато в счетоводни документи фигурират лични данни на Клиента, ние единствено съхраняваме тези счетоводни документи съгласно изискванията на закона, без да извършваме каквато и да е друга обработка на тези данни.

 

6. Срок за съхранение на личните данни:

Ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни за срок от 5 години, освен ако законът не предвижда друго и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на Вашата регистрация или с прекратяване на договорните ни взаимоотношения. Винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием регистрацията Ви, като може да запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, с оглед спазване на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например, но не само – по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и други.

 

7. Защита на личните данни:

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

С цел защита на личните Ви данни, Лабиринт 2020 прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, в зависимост от конкретния случай, може да ползваме и допълнителни механизми за защита като криптиране и/или, псевдонимизация, която съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано и др.

Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашия електронен бюлетин, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

 • Използваме защитен уебсайт, чрез който събираме Вашите лични данни;

 • Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

 • Използваме само такива организации, на които възлагаме обработката на лични данни, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана чрез наличието на съответни сертификации

  8. На кого предоставяме личните Ви данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай, че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски и пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на “Лабиринт 2020” ЕООД, лица, които по наше възлагане поддържат оборудването и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.

В рамките на нашата фирма, достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането и закупуването на арт услуги, резервиране и организиране на събития и тематични вечери, имат следните категории лица:

 • Служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират от Клиентите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга.

 • Служители в счетоводен отдел – имат достъп до личните данни на Клиента, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга.

 • Системни администратори, извършващи поддръжка на софтуерните системи, които използваме – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Клиентите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга.

  9. Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Лабиринт 2020 като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.

Всички посочени права може да упражните чрез писмено заявление до Лабиринт 2020 на имейл beerlabyrinth@gmail.com в свободен текст, отправено лично от Вас или изрично упълномощено от Вас лице.

 • Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да поискате и да получите информация в разбираема форма, относно това, дали обработваме Ваши лични данни, за какви цели, какви категории лични данни обработваме, както и кои са получателите, на които разкриваме събираните данни, колко дълго ги пазим, как можете да подадете жалба, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Вие имате право да получите копие от тези данни.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме допуснати неточности или грешки във Вашите лични данни.

 • Право  „да бъдеш забравен” /на изтриване на личните Ви данни/

Ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са събирани, Вие имате право да поискате да бъдат изтрити.

 • Право на ограничаване на обработването на данни

Вие имате право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, в случай че оспорвате тяхната точност, като преустановяването е за периода, през който тяхната точност се проверява.

 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме личните Ви данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 • Право на подаване на жалба при контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисията за защита на личните данни, с адрес в град София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2.

 

 

 

Използваните бисквитки от Лабиринт 2020 ЕООД

 

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и да Ви осигурим подобрено потребителско изживяване. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с внедряването на „бисквитките“. Може да контролирате и управлявате „бисквитките“ чрез браузъра си. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на „бисквитките“ може да повлияе на практическата ви работа, а някои функции вече няма да са налице.

 • Какво са бисквитките?
   

За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, сайта използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Тези “бисквитки” са два вида: генерирани от платформата на сайта и генерирани от външни услуги, използвани от платформата.

Бисквитките са малки по обем файлове, които се прикрепят към потребителски уеб браузър след посещение на определена уеб страница. Бисквитките връщат информация към страницата всеки път когато потребителят я посети отново. Посредством бисквитките уеб страниците запомнят определена потребителска информация и предпочитания, например езикови настройки, съдържание в пазарска кошница и стават по-достъпни и удобни за ползване от Вас.

Бисквитките, които ползваме не могат директно да ви идентифицират, но спомагат да получите по-адаптирано за вашите интереси съдържание по време на вашето сърфиране в интернет.

 • Съдържат ли „бисквитките“ лични данни
   

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

 

 • Управление на „бисквитките“ на вашето устройство
   

Повечето браузъри ви позволяват да преглеждате, управлявате, изтривате и блокирате „бисквитките“ за даден уебсайт. Имайте предвид, че ако изтриете всички „бисквитки“, всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително възможността да се откажете от „бисквитките“, тъй като самата функция изисква поставянето на „бисквитка“ за отказване от устройството ви. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

bottom of page